Photos

VPO Photos

Anna @ Moogfest 2010
Anna

Eva @ Moogfest 2010

Eva

Nick @ Moogfest 2010

Nick

Bernie Worrell @ Moogfest 2010 w/ The VPOs

Special Guest : Bernie WorrellThe VPOs w/ Bernie Worrell @ Moogfest 2010
The Volt per Octaves with Bernie Worrell @ Moogfest 2010

Nick w/ Theremin @ Moogfest 2010

Nick playing Theremin solo @ Moogfest 2010

Anna & Eva @ Moogfest 2010

Anna & Eva @ Moogfest 2010

VPO with Justin Meldal-Johnsen + Brian Kehew

VPO Promo Photo for “Via Human Error” with Justin Meldal-Johnsen and Brian Kehew